فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی چیست؟

فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی چیست؟ فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی سه دسته فعالیت را شامل می شود: دسته اول مربوط به فعالیت هایی است که از طریق آنها اطلاعاتی را کسب می کند.(شناخت) دسته دوم تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از اطلاعات به دست آمده را در بر می گیرد.(برنامه ریزی) در دسته […]