فناوری نانو در صنعت شیشه های ساختمانی

فناوری نانو در صنعت شیشه های ساختمانی شیشه های هوشمند با اســتفاده از فناوری نانو در شیشه های هوشــمند میتوان میزان جذب نور را در این شیشه ها تغییر داد. شیشه های هوشمند توانایی کنترل نور و گرما را بصورت یکجا دارند. شیشه های E-Low و شیشه های کریستال مایع نمونهای از شیشه های هوشمند […]