فناوری نانو در صنعت رنگ ساختمان

فناوری نانو در صنعت رنگ ساختمان رنگهای خود تمیزشونده رنگهای خودتمیزشــونده دستهای از نانوپوشــش های محافظتی هستند که به منظور افزایش دوام، کاهش هزینه ها و کاهش زمان مورد نیاز برای نگهداری از تجهیزات، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. با افزودن انواع مختلفی از نانو ذرات با قابلیت خود تمیزشــوندگی به رزین رنگ می […]