37 ایده جنجالی برای بستن اپن آشپزخانه شما

37 ایده جنجالی برای بستن اپن آشپزخانه شما خیلی از ایرانی های تمایل زیادی به استفاده از آشپزخانه های اپن ندارند که علت آن را در معایب این نوع آشپزخانه می توان پیدا کرد. معایبی از جمله : داشتن دید به آشپزخانه و در نتیجه تمیز و مرتب نمودن دائم آن.  عدم راحتی در انجام […]