آیا رنگ منزل ما بر رفتارمان تاثیر دارد؟

آیا رنگ منزل ما بر رفتارمان تاثیر دارد؟ رنگ ها می توانند به شیوه های مختلف تاثیراتی بنیادین در زندگی ما برجای گذارند که از جمله مهم ترین آنها می توان به تاثیر آنها بر احساسات اشاره کرد. جهانی که انسان در آن زندگی می کند متشکل از هزاران رنگ مختلف است که موجودات و […]