اشتباهات رایج معماران در قیمت گذاری خدمات معماری و ساختمان چیست؟

اشتباهات رایج معماران در قیمت گذاری خدمات معماری و ساختمان چیست؟ معمارها با وجود اینکه افراد سخت کوش و خلاقی هستند، از مهارت های بازاریابی و کسب درآمد آگاهی چندانی ندارند. آیا تنها تصور اینکه کار خوب، خود تبلیغ است، کافی است؟ و چرا این تصور در میان معماران وجود دارد؟ به عنوان یک معمار […]