فناوری نانو در سیمان و بتن

فناوری نانو در سیمان و بتن کاربرد انواع ســیمان در حوزه های مختلف ساختمان سازی به اندازه ای فراگیر است که شــاید نتوان بدون وجود این ماده کم نظیر، بسیاری از فرایندهای ساخت وساز را انجام داد. در سازه های پرمقاومت، سازه های بزرگ، سازه هایی که در معرض آب هستند، بتن و مالت های […]